نحوه احتساب جریمه تاخیر عدم ارسال صورت مزد وحقوق تامین اجتماعی

نحوه احتساب جریمه تاخیر عدم ارسال صورت مزد وحقوق تامین اجتماعی
تاریخ: 1397/11/02 | زمان: 18:11 |  نویسنده: admin

کارفرمایان کلیه کارکاههای مشمول تامین اجتماعی مکلفند صورت مزد وحقوق بیمه شدگان مربوط به هر ماه راحداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند

1– کارفرمایان کلیه کارکاههای مشمول تامین اجتماعی مکلفند صورت مزد وحقوق بیمه شدگان مربوط به هر ماه راحداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند .درصورتی که کارفرمایان از تنظیم وارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور خوداری کنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) همان ماه خواهند بود .

2-مابه التفات ناشی از مقایسه لیستهای ارسالی کارفرما وبارزسیهای انجام گرفته (کارگاهی ودفاتر قانونی )درماههائیکه کارفرما لیست را در مهلت مقرر ارسال داشته است مشمول جریمه عدم ارسال لیست نمی گردد . بدیهی است چناچه کارفرما لیست برخی از ماهها را خارج از مهلت مقررقانونی وباتاخیر ارسال نموده باشد منحصرا”جریمه تاخیر لیستهای ارسال شده محاسبه واخذ میگردد

3-درمورد آن دسته از کارفرمایان که بطور کلی از ارسال لیست کارکنان خود به سازمان امتناع ویا برخی از ماهها لیست ارسال نمی نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست به میزان حق بیمه همان ماه طبق بارزسیهای انجام شده می باشند .

4-پیمانکاران که اقدام به ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد دردوره اجرای پیمان می نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست نبوده لیکن در درماههائیکه کارفرما لیست را خارج از مهلت مقرر ارسال داشته است مشمول جریمه عدم ارسال لیست به میزان ده درصد (10%) حق بیمه مثعلقه خواهد بود .

5- آندسته از پیمانکارانی که علیرغم دارا بودن فعالیت بطورکلی دردوره اجرای پیمان از ارسال لیست کارکنان شاغل خوداری می نمایند مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست به میزان (10%) حق بیمه کل مبلغ ناخالص کارکرد خواهند بود .